Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα LIFE11 ENV/CY/859 - Quarry Resource Efficiency Demonstration Project

ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΡΓΟΥ

Ακρώνυμο: QuaResE

Αρ. Έργου: LIFE11 ENV/CY/859

Τίτλος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project

Τοποθεσία: Κύπρος

Διάρκεια: 30 μήνες (1/6/2012-30/11/2014)

Ολικός προϋπολογισμός έργου: 911,515 €

Ολική επιλέξιμη δαπάνη έργου: 856,515 €

Χρηματοδότηση από την Ε.Ε.: 428,257 € (50% της επιλέξιμης δαπάνης του έργου)

 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΡΓΟΥ

Εισαγωγή

Οι φυσικοί πόροι γίνονται όλο και σπανιότεροι. Χρησιμοποιούμε τους φυσικούς μας πόρους με ένα μεγαλύτερο ρυθμό από αυτόν της ανανέωσής τους. Έτσι τα αποθέματα κινδυνεύουν. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει, κάνοντας τις σωστές επιλογές με την αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών μας.

 

Ευρωπαϊκή Πολιτική

Τον Ιούνιο του 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει την «Στρατηγική Ευρώπη 2020»  για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.  Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» εμπεριέχει 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες (flagship initiatives), καταλύτες για την επίτευξη προόδου σε κάθε βασική προτεραιότητα. Μία από αυτές τις 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες είναι και η «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά του πόρους της» που εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [Ανακοίνωση COM (2011) 21].

 

Τον Σεπτέμβριο 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει σχετική Ανακοίνωση COM (2011) 571 με τίτλο «Χάρτης Πορείας για μια αποδοτική χρήση των πόρων της Ευρώπης»και με όραμα μέχρι το 2050 η οικονομία της Ε.Ε. να αναπτύσσεται σεβόμενη τους περιορισμούς από πλευράς πόρων και τα όρια του πλανήτη, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον παγκόσμιο οικονομικό μετασχηματισμό.

 

Μέσα στα πλαίσια τουΧάρτη Πορείας για μια αποδοτική χρήση των πόρων της Ευρώπης, μεταξύ άλλων προσδιορίζονται οι οικονομικοί τομείς που καταναλώνουν τους περισσότερους πόρους, προτείνονται δείκτες και εργαλεία για δράσεις, προτείνονται μέτρα για τον μετασχηματισμό παραγωγής και κατανάλωσης με κίνητρα για οικολογική καινοτομία, οικολογικό σχεδιασμό και σήμανση, καθώς και κίνητρα στους καταναλωτές ώστε να επιλέγουν προϊόντα που παράγονται στα πλαίσια της αποδοτικότερης χρήσης πόρων.

 

Υπόβαθρο Έργου

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι για να δημιουργηθεί μια πιο αποδοτική μελλοντική χρήση των πόρων, η επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων είναι απαραίτητη.

 

Τα απόβλητα ορυχείων και λατομείων είναι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η μεγαλύτερη κατηγορία αποβλήτων. Στην Ευρώπη παράγονται κάθε χρόνο περίπου 300 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων από εξορυκτικές δραστηριότητες (Eurostat, 2003).

 

Οι κυριότερες μέθοδοι διαχείρισης της λάσπης από λατομεία είναι η διάθεση της σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε λίμνες τελμάτων, η επαναχρησιμοποίηση της στις πλαγιές των  λατομείων για την κατασκευή επιχωματώσεων για τα φράγματα, ή για την αποκατάσταση του εδάφους. Ωστόσο, τέτοιες μέθοδοι διαχείρισης έχουν πολλές δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον: η ιλύς μπορεί να είναι υπερβολικά όξινη ή αλκαλική, μπορεί να περιέχει τοξικές ουσίες όπως διαλυμένα μέταλλα και / ή διαλυτές και αδιάλυτες συμπλοκές οργανικές ενώσεις και γενικά απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις γης  για τη διάθεσή της.

 

Ωστόσο, το υλικό αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για άλλες βιομηχανίες, ιδίως στις βιομηχανίες παραγωγής τούβλων από πηλό, κεραμίδια και σκυροδέματος. Αυτές οι βιομηχανίες στην Κύπρο είναι επίσης και οι βιομηχανίες με τις ψηλότερες εκπομπές αερίων του Θερμοκηπίου (διοξειδίου του άνθρακα), κυρίως λόγω των μεγάλων ποσοτήτων καυσίμων που απαιτούνται για την επίτευξη των απαραίτητων υψηλών θερμοκρασιών και της χρήσης των πρώτων υλών όπως το ανθρακικό ασβέστιο (Ca2CO3).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα QuaResEέχει ως κύριο στόχο να επιδείξει εναλλακτικές μεθόδους για την παραγωγή τούβλων, κεραμικών και τσιμέντου, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη την λάσπη από τα λατομεία αλλά και την ορθή διαχείριση της λάσπης από λατομεία.

 

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

 • Κατάδειξη της χρήσης του απόβλητου πολτού των λατομείων στην παραγωγή των ερυθρών τούβλων. Θα πραγματοποιηθούν 15 σενάρια / επαναλήψεις παραγωγής τούβλων με διαφορετικές αναμείξεις, όπου η κάθε επανάληψη συνεπάγεται και την παραγωγή μιας παρτίδας 3.000 τούβλων. Υπολογίζεται ότι χρησιμοποιούνται 60 τόνοι ιλύος λατομείου για κάθε επανάληψη. Κάθε σενάριο  περιλαμβάνει τη χρήση από διαφορετικούς συνδυασμούς πολτού και άλλων πρώτων υλών για το μείγμα του τούβλου.
 • Κατάδειξη της χρήσης του απόβλητου πολτού των λατομείων στην παραγωγή των παρτίδων τσιμέντου. Θα πραγματοποιηθούν 15 σενάρια / επαναλήψεις παραγωγής τσιμέντου με διαφορετικές αναμείξεις, όπου η κάθε επανάληψη συνεπάγεται την παραγωγή μιας παρτίδας τσιμέντου περίπου 50 τόνων. Για κάθε σενάριο θα χρησιμοποιούνται διαφορετικές ποσότητες του απόβλητου πολτού λατομείου, σε συνδυασμό με τις άλλες πρώτες ύλες, για την παραγωγή του τσιμέντου.
 • Υπολογισμός της μείωσης των εκπομπών CO2 για κάθε σενάριο.
 • Η αξιολόγηση της κατάστασης πως η μεγαλύτερη αποδοτικότητα των πόρων μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση των αποβλήτων, τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και τη χρήση γνήσιων πρώτων υλών, και περαιτέρω να προβάλει τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη των βιομηχανιών για κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εκτιμήσεις της εφαρμογής των μέτρων αποδοτικότητας των πόρων στις βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου και τούβλων/κεραμιδιών καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαχείριση του απόβλητου πολτού από τα λατομεία.
 • Η παραγωγή 15 παρτίδων, των 3000 τούβλων από τον πολτό του λατομείου.
 • Η παραγωγή των 15 παρτίδων των 50 τόνων τσιμέντου από τον πολτό του λατομείο.
 • Η δημιουργία μιας βέλτιστης τεχνικής για τη χρήση ιλύος του λατομείου στην παραγωγή της βιομηχανίας για τσιμέντο και τούβλα/κεραμίδια.

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συντονιστής Δικαιούχος:

 • Τμήμα Περιβάλλοντος,

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης 

Συμπράττοντες Δικαιούχοι:

 • Π. Νικολαΐδης και Συνεργάτες Λτδ.
 • Ηνωμένα Τουβλοποεία Λτδ.
 • Τσιμεντοποιία Βασιλκού Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
 • Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

 

IΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ www.quarese.com

Print Email